loader from loading.io

Pamela Z / Sonic gestures extraordinaire- Part 2

Creative Disturbance

Release Date: 09/03/2019

Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி show art Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி

Creative Disturbance

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது நான்காவது பாகம். மூன்றாவது பாகத்தைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம்...

info_outline
Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman show art Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman

Creative Disturbance

Our guest on this episode is Mark Roseman, the author of Lives Reclaimed: A Story of Rescue and Resistance in Nazi Germany. We discuss the Bund, a close-knit group that worked together to save lives in Nazi Germany, the ideas of “functionary” and “perpetrator,” the Wannsee Conference, and much more.

info_outline
How to Design a Dwelling Podcast: Doctor-Prescribed Mudwraps in Montenegro… show art How to Design a Dwelling Podcast: Doctor-Prescribed Mudwraps in Montenegro…

Creative Disturbance

Alen speaks with architectural historian and filmmaker, Anna Ulrikke Andersen, visiting scholar at Vanderbilt. Anna discusses her research on a rehabilitation center in Montenegro frequented by Norwegians with rheumatic illnesses by the request of their medical doctor, plus her work on architect Christian Norberg-Schulz. Alen reflects on his failed attempts to reach the Mediterranean, raising questions about “being there” versus “trying” to be there and draws connections to rehabilitation.

info_outline
Ivanna Muse - Inspiration making sound show art Ivanna Muse - Inspiration making sound

Creative Disturbance

Ivanna came to my attention from our mutual friend, Roger Malina. He had met her during a trip to MIT and thought that she might be an interesting person to interview for the "Sound and Data" channel. So this was a bit of a cold call since I was not that familiar with her work. It was amazing to find out the angle at which she is approaching this idea of "sound and data" which was so different from so many of my other guests. I was fascinated.

info_outline
Melle Galerie Olivia Maelle Breleur show art Melle Galerie Olivia Maelle Breleur

Creative Disturbance

Créée en 2012, la Maëlle Galerie soutient la création contemporaine à l’échelle nationale et internationale. Installée dans le quartier de Belleville à Paris, la galerie formule le vœu de façonner une « pensée archipélique » et est résolument tournée vers des questionnements liés à l’espace, à la mémoire, au corps et à l’identité. Retour avec Olivia Maëlle Breleur sur le projet de la galerie, sa vision des caraïbes, son rapport au continent africain et les marchés de l'art.

info_outline
Passages par le féminin show art Passages par le féminin

Creative Disturbance

Le titre de ce podcast est inspiré de l'oeuvre éponyme d'Ernest Breleur dont le passage à la Maelle Galerie nous conduit à nous entretenir avec Olivia Breleur sur le traitement du vivant dans l'art contemporain. D'Orlan à Fred Forest, de Jean-François Boclé à Fannie Sosa, nous évoquons l'actualité de la galerie et les préjugés portant sur la féminité dans le monde de l'art.

info_outline
Voices From the Center 1: Art, Politics and Revolution. A Conversation with Curator and Writer Piotr Rypson show art Voices From the Center 1: Art, Politics and Revolution. A Conversation with Curator and Writer Piotr Rypson

Creative Disturbance

This special series of MAP Radio Hour podcasts, Voices From the Center is produced in conjunction with the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The series kicks off with a conversation between MAP Radio Hour host Janeil Engelstad and writer, curator and former Associate Director of the Polish National Museum, Piotr Rypson. Rypson reflects on the state of the arts in Poland, the legacy of communism in the arts, and how Polish artists are responding to contemporary issues.

info_outline
艺术与科学研究 show art 艺术与科学研究

Creative Disturbance

这个访谈是南京大学艺术学院教授陈静博士在德州大学达拉斯分校,艺术、技术及新兴传 媒学院 (ATEC)的艺术与科学实验室(ArtSciLab) 访问时有关艺术与科学研究专题的一段 分享。陈教授表示此行除了与德州大学伊迪丝·奥唐奈艺术史学院 The Edith O’Donnell Institute of Art History (EODIAH)的合作项目顺利进行外还有一个惊喜的收获:作为南大 艺术与文化创新及创意实验室 Art and Cultural Innovation and Creativity Lab (ACInno Lab) 的 主要负责人,她很高兴...

info_outline
Pre-Graduation வேலைவாய்ப்புகள் show art Pre-Graduation வேலைவாய்ப்புகள்

Creative Disturbance

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது மூன்றாவது அத்தியாயம். உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஆதவன் சிபி...

info_outline
Revisiter les savoirs show art Revisiter les savoirs

Creative Disturbance

Focus dans cette seconde partie de l'entretien sur la scène artistique contemporaine camerounaise et sur le rôle des institutions dans la promotion d'une avant-garde intellectuelle et artistique. Aude-Christel Mbga, diplômée de l'I.F.A, redit l'importance qu'elle accorde au développement de pratiques locales, et à la distance critique qu'elle entretient avec la diaspora.

info_outline
 
More Episodes

Pamela Z is a composer/performer and media artist who makes solo works combining a wide range of vocal techniques with electronic processing, samples, gesture activated MIDI controllers, and video. She has toured extensively throughout the US, Europe, and Japan. Her work has been presented at venues and exhibitions including Bang on a Can (NY), the Japan Interlink Festival, Other Minds (SF), the Venice Biennale, and the Dakar Biennale. She's created installations and has composed scores for dance, film, and chamber ensembles (including Kronos Quartet). Her awards include the Rome Prize, a Guggenheim Fellowship, the Doris Duke Artist Impact Award, the Robert Rauschenberg Foundation residency, the Herb Alpert Award, and an Ars Electronica honorable mention, and the NEA/Japan-US Fellowship. www.pamelaz.com