loader from loading.io

The Power of Art, From Museums to Medicine: A Conversation With Bonnie Pitman Part 2

Creative Disturbance

Release Date: 10/01/2019

Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி show art Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி

Creative Disturbance

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது நான்காவது பாகம். மூன்றாவது பாகத்தைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம்...

info_outline
Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman show art Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman

Creative Disturbance

Our guest on this episode is Mark Roseman, the author of Lives Reclaimed: A Story of Rescue and Resistance in Nazi Germany. We discuss the Bund, a close-knit group that worked together to save lives in Nazi Germany, the ideas of “functionary” and “perpetrator,” the Wannsee Conference, and much more.

info_outline
How to Design a Dwelling Podcast: Doctor-Prescribed Mudwraps in Montenegro… show art How to Design a Dwelling Podcast: Doctor-Prescribed Mudwraps in Montenegro…

Creative Disturbance

Alen speaks with architectural historian and filmmaker, Anna Ulrikke Andersen, visiting scholar at Vanderbilt. Anna discusses her research on a rehabilitation center in Montenegro frequented by Norwegians with rheumatic illnesses by the request of their medical doctor, plus her work on architect Christian Norberg-Schulz. Alen reflects on his failed attempts to reach the Mediterranean, raising questions about “being there” versus “trying” to be there and draws connections to rehabilitation.

info_outline
Ivanna Muse - Inspiration making sound show art Ivanna Muse - Inspiration making sound

Creative Disturbance

Ivanna came to my attention from our mutual friend, Roger Malina. He had met her during a trip to MIT and thought that she might be an interesting person to interview for the "Sound and Data" channel. So this was a bit of a cold call since I was not that familiar with her work. It was amazing to find out the angle at which she is approaching this idea of "sound and data" which was so different from so many of my other guests. I was fascinated.

info_outline
Melle Galerie Olivia Maelle Breleur show art Melle Galerie Olivia Maelle Breleur

Creative Disturbance

Créée en 2012, la Maëlle Galerie soutient la création contemporaine à l’échelle nationale et internationale. Installée dans le quartier de Belleville à Paris, la galerie formule le vœu de façonner une « pensée archipélique » et est résolument tournée vers des questionnements liés à l’espace, à la mémoire, au corps et à l’identité. Retour avec Olivia Maëlle Breleur sur le projet de la galerie, sa vision des caraïbes, son rapport au continent africain et les marchés de l'art.

info_outline
Passages par le féminin show art Passages par le féminin

Creative Disturbance

Le titre de ce podcast est inspiré de l'oeuvre éponyme d'Ernest Breleur dont le passage à la Maelle Galerie nous conduit à nous entretenir avec Olivia Breleur sur le traitement du vivant dans l'art contemporain. D'Orlan à Fred Forest, de Jean-François Boclé à Fannie Sosa, nous évoquons l'actualité de la galerie et les préjugés portant sur la féminité dans le monde de l'art.

info_outline
Voices From the Center 1: Art, Politics and Revolution. A Conversation with Curator and Writer Piotr Rypson show art Voices From the Center 1: Art, Politics and Revolution. A Conversation with Curator and Writer Piotr Rypson

Creative Disturbance

This special series of MAP Radio Hour podcasts, Voices From the Center is produced in conjunction with the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The series kicks off with a conversation between MAP Radio Hour host Janeil Engelstad and writer, curator and former Associate Director of the Polish National Museum, Piotr Rypson. Rypson reflects on the state of the arts in Poland, the legacy of communism in the arts, and how Polish artists are responding to contemporary issues.

info_outline
艺术与科学研究 show art 艺术与科学研究

Creative Disturbance

这个访谈是南京大学艺术学院教授陈静博士在德州大学达拉斯分校,艺术、技术及新兴传 媒学院 (ATEC)的艺术与科学实验室(ArtSciLab) 访问时有关艺术与科学研究专题的一段 分享。陈教授表示此行除了与德州大学伊迪丝·奥唐奈艺术史学院 The Edith O’Donnell Institute of Art History (EODIAH)的合作项目顺利进行外还有一个惊喜的收获:作为南大 艺术与文化创新及创意实验室 Art and Cultural Innovation and Creativity Lab (ACInno Lab) 的 主要负责人,她很高兴...

info_outline
Pre-Graduation வேலைவாய்ப்புகள் show art Pre-Graduation வேலைவாய்ப்புகள்

Creative Disturbance

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது மூன்றாவது அத்தியாயம். உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஆதவன் சிபி...

info_outline
Revisiter les savoirs show art Revisiter les savoirs

Creative Disturbance

Focus dans cette seconde partie de l'entretien sur la scène artistique contemporaine camerounaise et sur le rôle des institutions dans la promotion d'une avant-garde intellectuelle et artistique. Aude-Christel Mbga, diplômée de l'I.F.A, redit l'importance qu'elle accorde au développement de pratiques locales, et à la distance critique qu'elle entretient avec la diaspora.

info_outline
 
More Episodes

Bonnie Pitman joined The University of Dallas at Texas as Distinguished Scholar in Residence in 2012 to research and develop partnerships between UTD and cultural and health-related institutions. She serves in the Office of the Provost, and The Edith O’Donnell Institute of Art History, The Center for BrainHealth and the School of Arts, Technology and Emerging Communication.

As Director of Art -Brain Innovations at the UT Center for BrainHealth and the Brain Performance Center, Pitman expands her research and teaching of the power of observation, meditation, and compassion and her “Do Something New” Practice to foster brain health. These initiatives will connect neurological research with the experience and process of seeing, looking and observing and develop a framework The Power of Art™. She is collaborating and teaching with the staffs at Center for Brain Health and the Brain Performance Institute to develop these initiatives.

With the Edith O’Donnell Institute of Art History, Pitman directs the Art and Medicine program that focuses on the ways museums use their collections in developing close observation of works of art to enhance the diagnostic skills needed for medical practice. The Art and Medicine website at the Edith O’Donnell Institute of Art History includes research, resources, and courses that cultivate connections between art history and medical education. In 2016, she organized a national convening of Art Museums and Medical Schools at The Museum of Modern Art, NYC the documentation of the Forum is on the website. She teaches a course titled “The Art of Examination” using the collections of the Dallas Museum of Art for UT Southwestern Medical School students and also presents at Grand Rounds in hospitals, including UT Southwestern Medical Center, Baylor Medical Center, UT San Antonio published articles on the art and medicine programs are in the New York Times 2016, the San Antonio Medicine 2017, and Dallas Morning News, 2017. Her most recent publication is in the Journal of American Medicine, was published in January 2018, Pharma Art—Abstract Medication in the Work of Beverly Fishman.

Working with the UT Dallas School ofArts, Technology and Emerging Communication to develop new initiatives with cultural and health organizations to support the strategic plan. Prototyping innovative ways to engage audiences in the arts, sciences and healthcare using new media platforms. Partnering with the Educational Technology Services and ATEC to design and produce videos the Art of Examination, course using works of art to teach sympathy, empathy and compassion.

The former Eugene McDermott Director of The Dallas Museum of Art, she is a national leader in the public engagement of works of art. Under her leadership the Museum’s artistic excellence and engagement with the community dramatically increased. Pitman championed the transformation of the institution. She completed the Museum’s$187 million campaign to support the endowment and improve the building. Initiatives included the Center for Creative Connections, the Framework for Engaging with Art research, DMA’s Late Nights programming. The American Association of Museums recognized her lifetime contributions to the field with the Award for Distinguished Service to Museums in 2011. She served as Chair and as a member of the American Association of Museums Accreditation Commission for 12 years.

Pitman has published six books including Ignite the Power of Art: Advancing Visitor Engagement in the Museum, Excellence and Equity: Education and Public Dimension of Museums, and The Dallas Museum of Art: A Guide to the Collection.

Pitman received a Bachelor of Arts, cum laude in art historyand graduated Phi Beta Kappa from Sweet Briar College, Virginia and a Master of Arts in art history from Tulane University.