loader from loading.io

Lomdos & Chasidus

Daily Shiur

info_outline חובות הלבבות #11 איזה חלקים בתורה צריכים לחזור מאה פעמים ביום 07/22/2019
info_outline מסכת תמורה דף ג 07/22/2019
info_outline מסכת תמורה דף ב 07/21/2019
info_outline הודעה משמחת 07/21/2019
info_outline בענין שבעה עשר בתמוז - צום או חג - משנת תשע"ז 07/21/2019
info_outline יסודי החסידות המובאים באור החיים הקדוש 07/19/2019
info_outline תורתו של האור החיים הקדוש - ובית מדרשו - משנת תשע"ח 07/18/2019
info_outline ?מתי יש לעבור דירה לעיר אחרת 07/17/2019
info_outline בענין תורה לא בשמים היא 07/16/2019
info_outline מתי צריך לוותר על קיום מצוה ובענין עבירה לשמה 07/15/2019
info_outline ?ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #10 - פתיחת המחבר - אין לי כח! מה עושים 07/14/2019
info_outline הרה"ק מצאנז - קלויזנבערג זצוק"ל - בעל השפע חיים 07/12/2019
info_outline אור החיים הק' בלק - החילוק בין יהודי בעל עבירה לעכו"ם 07/12/2019
info_outline עניני שבת קודש - בענין האור הגנוז שמתגלה והעת רצון שמתעורר בעת קריאת התורה 07/11/2019
info_outline החילוק בין נבואה בישראל לעכו"ם 07/10/2019
info_outline איך כל אדם יכול לזכות לרוח הקודש? 07/09/2019
info_outline בענין נבואה הנוגע לזמנינו 07/08/2019
info_outline ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #9 - פתיחת המחבר - מבלעדי עזך ועזרתך אין עזרה וישועה - בעניני רוחניות 07/07/2019
info_outline הרה"ק בעל ההפלאה זצוק"ל - משנת תשע"ז 07/05/2019
info_outline אור החיים הק' חקת - לימודים נפלאים שלומדים מנחש הנחושת - משנת תשע"ח 07/05/2019
info_outline בענין האם צריך לדעת טעמי המצות? - ודרך קרלין וחב"ד בזה - משנת תשע"ז 07/04/2019
info_outline מהו עיקר תכלית לימוד פנימיות התורה? - משנת תשע"ז 07/03/2019
info_outline למה קשה לעשות חשבון הנפש? ומה הפתרון לזה 07/02/2019
info_outline ההולך בדרך מה עדיף לו ללמוד 07/01/2019
info_outline ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #8 - פתיחת המחבר - במי אתה בוטח? בעצמך או בהקב"ה? 06/30/2019
info_outline הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל 06/28/2019
info_outline אור החיים הק' פרשת קרח - כח הצדיקים לשלוט במצוות ועבירות של אחרים 06/28/2019
info_outline עניני שבת קודש - קריאת התורה - מעמד הר סיני 06/27/2019
info_outline ישיבת ובלכתך בדרך 06/26/2019
info_outline וראיתם אותו וזכרתם - מכל ראייה או מקרה צריך ללמוד לעבודת השם 06/25/2019
share