loader from loading.io

#52 Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Demokratiresan - en podcast från SKR

Release Date: 11/30/2021

#105 Hot mot det demokratiska samtalet show art #105 Hot mot det demokratiska samtalet

Demokratiresan - en podcast från SKR

I avsnittet samtalar vi om hur förtroendevalda utifrån hur de utövar sitt politiska uppdrag kan bidra till att en mer motståndskraftig demokrati skapas. Medverkande: Lars Stjernkvist, Lasse Stjernkvist, statlig utredare och frilansjournalist Jenny Jennie de Fine Licht - docent I offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan i Göteborg Bo Per Larsson – konsult Samtalsledare: Anders Nordh, SKR    

info_outline
#104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik show art #104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik

Demokratiresan - en podcast från SKR

I Vänersborgs kommun har de i en pilotsatsning använt medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt för att ta fram ett politiskt styrdokument för funktionshinderpolitiken. Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

info_outline
#103 Otillåten påverkan show art #103 Otillåten påverkan

Demokratiresan - en podcast från SKR

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser. Medverkande: Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad, Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
#102 Elevborgarråd show art #102 Elevborgarråd

Demokratiresan - en podcast från SKR

I Karlstad kommun har alla elever i förskola och grundskolan möjlighet att lämna in förslag på hur kommunen ska utveckla sitt klimatarbete  Medverkande: Johan Sjövall, utbildningschef för grundskola och Klara Perhamre, miljöstrateg i Karlstads kommun Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

info_outline
#101 310 val - ett nytt politiskt landskap show art #101 310 val - ett nytt politiskt landskap

Demokratiresan - en podcast från SKR

Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet. I avsnittet ger SKR en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som är representerade i det delvis nya politiska landskapet.   Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR Samtalsledare, Anders Nordh, SKR 

info_outline
#100 Stärk fullmäktige show art #100 Stärk fullmäktige

Demokratiresan - en podcast från SKR

SKR erbjuder kommuner och regioner en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar efter valet 2022. I avsnittet berättar medarbetare från Demokratisektionen om uppdraget från SKR:s styrelse, upplägget samt om erfarenheterna efter att i en fjärdedel av kommunerna och regionerna har genomfört utbildningen. Medverkande: Marin Lidhamn, Christine Feuk, Anna-Lena Pogulis och Anders Nordh, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR  

info_outline
#99 Välfärdsbrottslighet i regioner show art #99 Välfärdsbrottslighet i regioner

Demokratiresan - en podcast från SKR

Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas. Medverkande: Linnea Graaf, samordnare Region Stockholm, Akuliina Salander, regionjurist Region Västra Götaland och Christina Kiernan, samordnare, SKR  Samtalsledare: Anders Nordh, SKR  

info_outline
#98 Revisorerna är allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten show art #98 Revisorerna är allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten

Demokratiresan - en podcast från SKR

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument. Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna Eklöf, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

info_outline
#97 Kommunala råd show art #97 Kommunala råd

Demokratiresan - en podcast från SKR

I detta avsnitt får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.  Medverkande: Anders Lidström och David Feltenius, Umeå universitet Samtalsledare: Nils Munthe  

info_outline
#96 Politisk organisation - avsektoriserade modeller show art #96 Politisk organisation - avsektoriserade modeller

Demokratiresan - en podcast från SKR

Jörgen Johansson berättar om en studie där kommuner som har valt alternativa lösningar för att formera sin politiska organisation har studerats. Medverkande: Jörgen Johansson, Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborg, Martin Lidhamn, SKR Samtalsledare, Anders Nordh, SKR 

info_outline
 
More Episodes

Lekmannarevision finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Hur fungerar lekmannarevisionen i praktiken och hur kan den stärkas? Detta diskuterar vi med SKR:s experter på kommunal revision, Anna Eklöf och Lotta Ricklander.

Medverkande: Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 19:56