loader from loading.io

All Parents Want their Kids to Do well in Life

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

Release Date: 08/09/2017

January 1, Haitian Independence Day: Soup Joumou, Pumpkin Soup on January 1 show art January 1, Haitian Independence Day: Soup Joumou, Pumpkin Soup on January 1

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

Haitians are proud of their soup joumou / pumpkin soup.  UNESCO has just awarded protected cultural heritage to soup joumou.  Joumou soup is a hearty blend of pumpkin, potatoes, squash, beef, chili peppers and other things. Go to these resources: Find out how to prepare Soup joumou. Go to:    <p> <iframe title="Libsyn Player" style="border: none" src="//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/21650630/height/86/theme/standard-mini/thumbnail/yes/direction/backward/stats-code/Soup12022JoumouHeritage/" height="86" width="100%" scrolling="no"...

info_outline
Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom show art Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

  Zoom Kreyòl: Nou ka aprann Kreyòl PlopPlop sou Zoom Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom Zoom pèmèt ou aprann Kreyòl fasil, Taptap, avèk jwa epi san dlo nan je Zoom allows you to learn Haitian Creole easily, fast, joyfully and without tears. Kounye a avèk Zoom, nou ka aprann yon lòt lang, yon nouvo lang. Now with Zoom, you can learn another language, a new one. Sa w dwe fè:  Al sou http://JosephJCharles.com kote w’ap jwenn liv ou ka achte. What to do:  Go to where you can find textbooks to purchase. Achte yon kopi / buy a copy of...

info_outline
Krik? Krak!  Haitian Storytelling Session show art Krik? Krak! Haitian Storytelling Session

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

  You can choose to read along with us by purchasing a " here on Barnes and Noble or BN.com.   You can also buy your copy of " from Amazon.com.    

info_outline
Goudougoudou - In the Eyes of the Hurricane and Epicenter of the Earthquake show art Goudougoudou - In the Eyes of the Hurricane and Epicenter of the Earthquake

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

  Welcome to this new story about hurricane and earthquake.  It's a story about what the survivors had to go through and the first responders who rescue them.  This story is written in two languages.  However, its title is in 4 languages.   If you are interested in reading the whole story, you can obtain a copy on http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com or

info_outline
Los nombres de algunos animales - Names of some animals - Men Kèk non bèt show art Los nombres de algunos animales - Names of some animals - Men Kèk non bèt

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

Where to Find the textbook accompanying this episode:    You can find this right on this site:  You can also find it on    Men Kèk non bèt - Here are the names of some animals - Aqui estan los nombres de algunos animales:   Lapen – rabbit – Conejo (*Bunny – conejito) Makak – Monkey – Mono Chen – Dog – Perro (masc.) Perra (fem.) Foumi – ant – hormiga Koulèv – Snake – Serpiente, Culebra Zandolit – lizard – Lagarto, lagartija (small, pequeno) Lyon – Lion – León Tig – Tiger – Tigre Chamo – Camel – Camello Mouton – Sheep...

info_outline
VoiciVoilaBonjour French Lesson and Pronunciation show art VoiciVoilaBonjour French Lesson and Pronunciation

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

Getting to know people:  People and things, the members of the family etc.  Go to :

info_outline
La última lección del año 2017 – Vocabulario, Verbos, e Expresiones Idiomáticas show art La última lección del año 2017 – Vocabulario, Verbos, e Expresiones Idiomáticas

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

La última lección del año 2017 – Vocabulario, Verbos, e Expresiones Idiomáticas This episode contains the excerpts from 'Learn Creole Very Slowly – Aprendan Creole Despacito – Aprann Kreyòl Toudousman: Please Speak Slowly – Por Favor Hable Despacio', 'Que Tal? Sa-k Pase? N'ap Boule!  Bien! etc.   Find these titles right here:     

info_outline
Curso de Creole para todos los Americanos, Chilenos, Dominicanos, Dominico-Haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana o de origen haitiano.... show art Curso de Creole para todos los Americanos, Chilenos, Dominicanos, Dominico-Haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana o de origen haitiano....

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

To benefit from this free series of episodes of this podcast, you will need this textbook published by KDPAmazon: Para beneficiar de estos episodios gratis de este podcast, van a necesitar este ebook publicado por KDPAmazon. Curso de Creole para todos los Americanos, Chilenos, Dominicanos, Dominico-Haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana o de origen haitiano....                          

info_outline
Learn Haitian Creole in one Week - Aprann Kreyòl nan yon Semèn - Page 46 etc show art Learn Haitian Creole in one Week - Aprann Kreyòl nan yon Semèn - Page 46 etc

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

Starting on page 46, listen to this podcast episode and follow in this Nan Mache anfè – At the Iron Market (in Port-au-Prince, Haiti) Kisa l’ap fè la-a? L-ap vann? – What is he doing here?  Is he selling? L-ap negosye ak machann yo.  Pa gen pri fiks – He is negotiating with the merchants.  There is no fixed price Eske ou ka di-m kisa yo fè ak pay sa yo?  - Can you tell me what they do with these straws? Touris yo ap achte kado pou zanmi ak fanmi yo – The tourists are buying souvenirs for their friends and family members. Eske ou vann sapat tou?  - Do...

info_outline
Aprann Kreyol nan yon Semenn - Learn Creole in One Week show art Aprann Kreyol nan yon Semenn - Learn Creole in One Week

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

You can follow this series of lessons by having the textbook sold on Amazon.

info_outline
 
More Episodes

You can purchase a copy here: 

All Parents Want their Kids to Do well in Life

 

Here are the first two paragraphs of the text...

 If you are a child growing up in Haiti, you already know what major your parents want you to select or what they want you to study.  If you are a boy, they want them to become a doctor, a businessperson, a lawyer, an engineer or an architect.  Haitian parents wish their children choose those majors.  As 95 % of Haitian parents are poor, they must pray a lot.  They would like to see their dreams become a reality by faith.  The remaining 5 % of Haitian children have more chance to study what their parents want them to study.  Those parents are wealthy.  They can send their kids to study in foreign countries such as the United States, France, Canada etc. That means the majority of Haitian children do not have much of a choice.  They would like to find a scholarship.  If they are lucky, they may find an evangelical or catholic church that may look for a scholarship for them from their professional network.

Even before Haitian students take their official baccalaureate exams, they hope to further their studies.  However, they cannot find any financial means to pay those exorbitant fees (costs).  Those youngmen and young women’s parents work their land that does not provide good yields.  On many occasions, this lack of good yields is due to the lack of rain.  Drought is the cause of many farmers who cannot work.  Even when they plant, inundation, bad weather, and hurricane destroy their fields and livestock that could help their children.

 

Haitian Creole

 

 

Tout paran vle pitit yo vin doktè, enjenyè, biznismenn, Pwofesyonèl, famasyen, avoka, achitèk etsetera

 

 

Si w se yon timoun k’ap grandi an Ayiti, ou deja konnen ki sa paran w vle w etidye.  Si w s’on tigason, yo vle w vin yon doktè, biznismenn, avoka, enjenyè oswa achitèk.  Paran ayisyen yo swete pitit yo etidye pwofesyon sa yo.  Kòm 95 pou san paran ayisyen pòv, yo dwe priye anpil.  Yo ta renmen wè sa rive pa lafwa.  Rès senk pou san timoun ayisyen yo gen plis chans etidye sa paran yo vle yo etidye. Paran sa yo gen anpil lajan.  Yo ka voye pitit yo al etidye nan peyi etranje tankou etazini, frans, kanada etsetera. Sa vle di majorite timoun ayisyen pa gen anpil chwa.  Yo ta renmen jwenn yon bous etid.  Si yo gen bon chans, yo ka jwenn yon legliz pwotestan oubyen katolik ki chache yon bous pou yo nan tout rezo pwofesyonèl yo. 

Menm avan timoun ayisyen pase ekzamen ofisyèl bakaloreya yo, yo espere fè etid superiyè yo.  Men, yo pa ka jwenn mwayen pou yo peye gwo pri sa yo.  Papa jennjan sa yo travay latè ki pa bay bon rekòlt.  Pafwa se paske lapli pa tonbe.  Sechrès se kòz anpil kiltivatè ki pa ka travay.  Menm lè yo plante, lavalas, tanpèt, ak siklòn detwi jaden ak bèt ki ta ka ede pitit yo.